Responsable del tractament

DALMAU

Finalitat del tractament

 • Gestionar el seu registre com a usuari de el lloc web
 • Enviament de publicitat de DALMAU, si ho ha autoritzat expressament

Legitimació del tractament

Prestació del consentiment exprés i execució de la relació registral voluntàriament acceptada.

Destinataris

 • Només podrà tenir accés a les seves dades personals, DALMAU i els proveïdors contractats per DALMAU.
 • En cap cas hi haurà transferència internacional de dades.

Drets

 • Accés (accés a les seves dades),
 • Rectificació (que es completin o s’actualitzin)
 • Oposició (que es deixin de tractar les dades)
 • Supressió (que se suprimeixin les dades),
 • Portabilitat (demanar còpia per transmetre’ls a una altra companyia)
 • Limitació (que es tractin les dades de forma limitada)

Amb còpia de l’DNI o passaport: petició a DALMAU / Consell de Cent 213, baixos, 08011 Barcelona / dalmau@dalmau.com.es

A continuació pot trobar més informació sobre els punts anteriorment indicats:

a) Normativa aplicable:

La recollida de dades personals es realitza segons el que preveu el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals. També conegut com GDPR.

b) Responsable de les dades:

Un cop obtingut el seu consentiment explícit, les dades personals passaran a formar part de les bases de dades de DALMAU com a entitat responsable del tractament de les seves dades.

c) Tipus de dades i finalitats per a les que s’utilitzaran:

Les dades que es recullen seran utilitzades per gestionar la seva alta com a usuari registrat del lloc web, així com remetre-li comunicacions comercials de DALMAU si així ho ha autoritzat explícitament, utilitzant per això la casella expressament habilitada a l’efecte.

En qualsevol moment podrà donar-se de baixa com a usuari registrat, utilitzant els mitjans que s’inclouen tant en la taula anterior, com en l’apartat d’exercici de drets.

D’altra banda, en cada comunicació comercial que rebi per mitjans electrònics, se li donarà la possibilitat de donar-se de baixa dels mateixos.

d) Legitimació del tractament:

DALMAU està legitimada per al tractament de les dades, gràcies al consentiment que explícitament ha prestat per a això, passant a formar part de la base de dades d’aquesta companyia, com a usuari registrat de la pàgina web.

e) Accés a les seves dades per terceres empreses:

És possible que DALMAU, tingui accés a certes dades ja que presta als seus filials serveis administratius vinculats als nostres sistemes informàtics (gestionats de forma centralitzada per aquesta companyia). En cap cas aquesta companyia explotarà les seves dades ni s’utilitzaran en benefici de la mateixa, limitant-se el referit tractament de les dades, a la finalitat indicada en la present clàusula. Aquesta companyia aplica a més els mateixos criteris i té implantades les corresponents mesures de seguretat, per garantir la seguretat i confidencialitat de les dades.

D’altra banda, DALMAU pot tenir contractat el servei de proveïdors externs que amb motiu de la prestació de l’esmentat servei, podrien accedir a les nostres bases de dades. És el que el GDPR denomina encarregats de tractament. Amb aquests proveïdors s’ha subscrit el corresponent contracte, novament per garantir la seguretat i confidencialitat de les dades de què som responsables. En cap cas tracten les dades en benefici propi o amb finalitats diferents de les anteriorment indicades.

En aquest sentit, s’informa també que en cap cas les seves dades seran comunicades a altres companyies, ni es transferiran a terceres empreses domiciliades en països que no ofereixin un sistema de protecció equiparable a l’europeu. Tot això, amb l’excepció que en algun cas concret, l’usuari ho autoritzi expressament o una llei així ho requereixi.

DALMAU no utilitzarà les dades per a cap finalitat que sigui incompatible amb les finalitats indicades, llevat que siguin requerits per la llei o autoritzats per l’usuari.

f) Terminis de conservació:

Les dades personals es conservaran mentre perduri la relació amb DALMAU, llevat que l’usuari s’hi oposi en qualsevol moment utilitzant els mitjans per a l’exercici dels drets, que es descriuen en l’apartat següent i en la taula incorporada a el principi de aquesta política.

També podran conservar les dades degudament bloquejades per la seva posada a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals per a l’atenció, si escau, de les possibles responsabilitats nascudes de el tractament, però només durant el termini de prescripció d’aquestes responsabilitats.

g) Exercici de drets per part dels usuaris:

Pot exercitar els seus drets:

 • d’accés (accés a les seves dades i finalitats amb què DALMAU tracta les dades);
 • rectificació (que es completin o s’actualitzin qualsevol de les dades personals que siguin inexactes o incompletes);
 • oposició (que es deixin de tractar les dades personals);
 • supressió (que se suprimeixin les dades);
 • portabilitat (possibilitat de rebre una còpia de les dades per transmetre-les a una altra companyia);
 • i limitació (que es tractin les dades de forma limitada segons les indicacions de l’titular dels mateixos)
 • revocar el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials
 • revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades, sense perjudici de la legalitat de l’tractament basat en el consentiment prestat de forma prèvia a la revocació

Dirigint-se per escrit a DALMAU, aportant còpia del seu DNI o Passaport, Consell de Cent 213, baixos, 08011 Barcelona, o bé a l’adreça de correu electrònic: dalmau@dalmau.com.es, que atendrà qualsevol consulta relacionada amb el tractament de les seves dades personals.

h) Reclamació davant les autoritats:

Pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control en matèria de protecció de dades de país de la Unió Europea en què resideixi o de país de la Unió Europea en què s’hagi infringit aquesta llei de protecció de dades.

A Espanya l’autoritat competent és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades